Studenty Akademie nejvíce zaujal politický marketing

13. října 2006 - Zbyněk Klíč
13 Řij

Takřka šedesát absolventů Liberálně–konzervativní akademie v uplynulém ročníku, ještě před absolvováním závěrečných testů, poskytlo CEVRO zpětnou vazbu a vyplnilo dotazník, v němž zhodnotilo průběh a kvalitu jednotlivých kurzů i lektorů. Z nashromážděných dat vyplynulo několik zajímavých údajů, které Vám ­pos­ky­tu­jeme.

Studenty nadchl politický marketing
  
V první části dotazníku měli studenti hodnotit kvalitu jednotlivých kurzů, a to ať již co do obsahu, využitelnosti v praxi či kvality přednášejících. Největší úspěch mezi studenty měl kurz politického marketingu, který získal celkovou známku 1,19 (respondenti hodnotili známkami 1 až 5 jako ve škole). V těsném závěsu za politickou reklamou pak skončila Komunikace a veřejná prezentace se známkou 1,22. Hodnocení zbylých kurzů vidíte na grafu č. 1.

Téměř devadesát procent by určitě doporučilo studium svým známým
  
V dalších částech dotazníku studenti hodnotili úroveň občerstvení a stravování či komunikaci s pracovníky CEVRO, přičemž ani v jedné kategorii se nevyskytly žádné významnější výtky. Kromě toho měli studenti odpovědět na otázku, zda by studium na LKA doporučili svým přátelům a známým. Na tuto otázku odpovědělo „určitě ano“, jak vidíte na grafu č. 2, celkem 88 % posluchačů. Zbývajících 12 % pak odpovědělo „spíše ano“. Ve druhé části dotazníku se měli studenti vyjádřit k možnosti studia na připravovaném bakalářském studiu CEVRO Institutu. Potěšující informací byla skutečnost, že zájem o studium na této škole vyjádřily tři čtvrtiny odpovídajících.

Příští rok více studentů
  
Vzhledem k pozitivním výsledkům kurzu a narůstajícím počtu zájemců se CEVRO pro příští rok rozhodlo rozšířit kapacitu přijímaných studentů. Z celkem 271 přihlášek vybralo 74 zájemců, kteří v říjnu letošního roku začnou navštěvovat kurzy LKA. V letošním roce projde LKA drobnými změnami: vyučovat se bude ve dvou skupinách pouze v Praze a přednášky budou prodlouženy. Vzhledem k paralelnosti a harmonizaci výuky obou skupin pak budou probíhat dvě přednášky dopoledne a dvě odpoledne (doposud studenti odpoledne absolvovali tři přednášky).

Hodnocení jednotlivých kurzů
Graf 1. Hodnocení jednotlivých kurzů 

Doporučil/a byste studium na LKA svým přátelům a známým?

Graf 2. Doporučil/a byste studium na LKA svým přátelům a známým?