Vědomostní test: politologie

25. února 2005 - René Šifta
25 Únor

1. Synonymem slova politologie, která je vědou o politice je:
a) politická věda
b) právní věda
c) personální věda

2. Jaký původ má slovo „Demokracie“?
a) římský
b) africký
c) řecký

3. Základní úprava o sdružování v politických stranách a hnutích je v zákoně číslo z roku:
a) 1/1993
b) 65/1965
c) 424/1991

4. Zájmová skupina vytvořená za tím účelem, aby předkládala a rozpracovávala návrhy politických opatření a propagovala je mezi těmi, kdo utvářejí veřejné mínění a přijímají politická rozhodnutí, se označuje:
a) defenestrace
b) think tank
c) jurisprudence

5. Zdržování mnohahodinovými projevy při veřejných příležitostech se nazývá:
a) fibrilace
b) fabulace
c) filibustering

6. Obsahuje náš právní řád legální definici politické strany a hnutí?
a) ano
b) ne

7. Členem politické strany a politického hnutí může být jen:
a) právnická osoba
b) vyšší územní správní celek
c) fyzická osoba

8. Český právní řád definuje politickou stranu jako:
a) právnickou osobu
b) veřejnoprávní korporaci
c) s. r. o.

9. V českém právním řádu politická strana vzniká na principu:
a) registrace
b) povolovacím
c) schvalovacím

10. Ke vzniku politické strany a hnutí je potřeba k návrhu na registraci přiložit alespoň:
a) 5000 podpisů
b) 1000 podpisů
c) 3000 podpisů

11. Které ministerstvo má pravomoc registrovat politické subjekty v „Rejstříku stran a hnutí“, podloženou zákonem o politických stranách?
a) spravedlnosti
b) informatiky
c) vnitra

12. V roce 1856 bylo poprvé použito tzv. „Australské hlasování“. Který slovní ekvivalent je možno použít v českém právu?
a) tajné
b) rovné
c) přímé

13. Autorem děl o skutečných a fiktivních politických režimech s názvy „1984“ a „Farma zvířat“ je:
a) Solženicyn
b) Orwell
c) Kafka

14. Kterou z existujících politických ideologií je možno považovat za metaideologii?
a) liberalismus
b) konzervatismus
c) socialismus

15. Macchialelliho „Vladaře“ (v originále Il Principe z roku 1513) poprvé do českého jazyka přeložil v roce 1856:
a) K. H. Borovský
b) František Palacký
c) Josef Dobrovský

16. Kolik je v současné době v České republice držitelů titulu profesor politologie?
a) 1
b) 15
c) 4

17. Která z význačných a uznávaných osob pronesla výrok „Proč nejsem sociální demokrat“?
a) Karel Čapek
b) Jan Amos Komenský
c) Jan Neruda

18. Jeden z níže uvedených evropských států má formu vlády tzv. Partitokracii, nebo-li vládu politických stran. Který?
a) Francie
b) Itálie
c) Španělsko

19. Ve které zemi je institut „2,5 (dva a půl) strany“ nástrojem politického vlivu?
a) Velká Británie
b) Spolková republika Německo
c) USA

20. U které z následujících stran byla provedena likvidace v důsledku zrušení a právního zániku politické strany?
a) ČSSD
b) Komunistická strana Čech a Moravy
c) SPR-RSČ


Správné odpovědi:
1 a, 2 c, 3 c, 4 b, 5 c, 6 b, 7 c, 8 a, 9 a, 10 b, 11 c, 12 a, 13 b, 14 a, 15 a, 16 c, 17 a, 18 b, 19 b, 20 c.