Kdo ví, co čeká příští maturanty

18. července 2005 - Petra Viktorová
18 Červ

Maturitní zkouška prochází již několik let odbornou diskusí a v minulém roce byla její nová podoba ustavena zákonem č. 561/2004 Sb. Bohužel, místo toho, aby se vyjasnila její podoba, vypadá to, že nový zákon nadělá více škody než užitku. Červnové ­CEVRO Fórum se problémy‚ zkoušky dospělosti‘ zabývalo, když pozvání k diskusi přijal předseda školského výboru Poslanecké sněmovny a stínový ministr školství ODS Walter Bartoš a zástupce Unie školských asociací – CZESHA Ing. Petr Klínský.

Změna pravidel za pochodu

Nová maturita by měla proběhnout poprvé ve školním roce 2007/2008. Dotkne se tedy i těch, kteří již mají za sebou první ročník a znamená to tedy, že těmto studentům se mění pravidla tak říkajíc za pochodu. O tom, že to není vůči nim fér, se shodli účastníci diskuse s přítomnými řediteli škol i s poslankyní Šojdrovou, která jinak novou podobu maturit obhajovala.

Poslanec Bartoš pojmenoval problémy, které nová maturita přináší. Svou řeč začal konstatováním, že není vyjasněn pojem maturita a funkce této zkoušky vzhledem k podmínkám a očekáváním. Existují velké pochybnosti o organizační připravenosti komplikovaného systému zajištění společné části maturitní zkoušky, včetně vyhodnocování výsledků a distribuce výstupů školám a žákům. Rámcové vzdělávací programy, které by mimo jiné měly vymezit i společný průnik požadavků na absolventa středního vzdělávání zakončovaného maturitní zkouškou, a které jsou zapracované ve zmíněném zákoně, nejsou připraveny.

V závěru svého vystoupení poslanec Bartoš vyslovil názor, že sice z řady dobrých důvodů podporuje myšlenku společné části maturity, nicméně za dané situace a z důvodu trvajících vážných rozporů a nepřipravenosti systému na změnu, doporučuje společnou část maturit odložit do doby, kdy rámcové vzdělávací programy budou zavedeny do praxe a žáci podle nich budou od prvního ročníku vzděláváni.

Nikdo neví, co se stane

Ředitel Obchodní akademie Heroldovy sady v Praze a odborník na maturity Petr Klinský, zastupující sdružení CZESHA, doplnil další problémy, které nový systém provázejí. Za velký nedostatek považuje fakt, že ministerstvo nerespektovalo většinu připomínek školských asociací. Nový způsob zkoušek není řádně otestovaný a může znamenat neúměrné prodloužení doby konání maturit.

Obhajoby zákona o maturitách se ujala paní poslankyně Šojdrová. Uvedla, že některé obavy jsou liché, nový systém v mnohém navazuje na dosavadní zkušenosti. Nicméně i ona uvedla, že pokud se potvrdí nepřipravenost orgánů na přechod na nový systém, bylo by lepší jej odložit.

Podstatnou část večera zabrala diskuse. Nikdo z přítomných v podstatě nezpochybnil obecné důvody pro zavedení společné části maturit. Jednoznačně však všichni diskutující vyslovovali vážné výhrady jak ke způsobu, kterým zákon předepisuje změnu realizovat tak i k předpokládanému termínu zavedení. Dalo by se shrnout, že za stávajících podmínek a stavu připravenosti reformy maturit je realizace v zákonem předpokládaném termínu velkým rizikem, hrozícím vážnými negativními dopady.