Naše reforma zdravotnictví

27. října 2005 - Antonín Nechvátal
27 Řij

V českém zdravotnictví existuje nehospodárný postsocialistický systém, který byl pouze částečně reformován. Tento systém je nutné kvalifikovaně reformovat a kultivovat.

Reformní kroky by měly vést k úsporám a zvýšení efektivity. Zdravotní péče v garantovaném rozsahu a kvalitě by měla být dostupná občanům při odpovídajících nákladech.

Nezbytné je stanovení rozsahu hrazené péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Neodkladná a nákladná péče by měla být zahrnuta do systému zdravotního pojištění v patřičném rozsahu. Naopak poplatky za hotelové služby a stravování je žádoucí zavést v co nejkratší době. Úhrady za léky a zdravotnický materiál by měly být podrobeny racionální revizi. Státní dotace a nesystémové zásahy je žádoucí rychle minimalizovat. Průhlednost systému je motivací k hospodárnému chování. Stát má zajišťovat pouze nezbytné podmínky pro realizaci a dostupnost kvalitní zdravotní péče.

Základem systému zdravotní péče je aktivní rozhodování občana. Informace o možnostech léčby, jejich výsledcích a souvisejících ekonomických aspektech tvoří základní předpoklad pro kvalifikované rozhodnutí. Zveřejňování srovnatelných výsledků léčby a nákladů na ni v různých zařízeních vytváří potřebné konkurenční prostředí.

Zdravotní pojišťovny musí být plně odpovědné za hospodaření se svěřenými prostředky. Uzavírání smluv s poskytovateli zdravotní péče musí probíhat za rovných podmínek. Pojišťovny by si měly konkurovat v transparentním prostředí hospodářské soutěže.

Role státu v systému, právní postavení pojišťoven, vztah pojištěnců s pojišťovnami a statut zdravotnických zařízení potřebují upravit zákony. Zavedení doplňkového pojištění a spoluúčasti pacientů na nadstandardních výkonech je žádoucí.

Zdravotnická zařízení v systému zdravotního pojištění musí poskytovat péči v nepodkročitelné standardní kvalitě. Zařízení si ale mohou konkurovat v oblasti nadstandardní.

Reforma zdravotnictví není odlo­ži­tel­ná.