Filosofie

27. října 2005 - René Šifta
27 Řij

1/ Filosofie je definována jako:
a)   láska k moudrosti
b)   pohled na dílčí otázku
c)   nauka o společnosti


2/ Indický filosoficko-náboženský směr buddhismus založil Siddhártha, v překladu „Ten, který dosáhl cíle“. Během pozděj- šího období dostal různá jména. Jedno z nich je Buddha. Jak zní jeho překlad?
a)   ospalý
b)   probuzený
c)   nevyspalý


3/ Mezi jaké indické filosoficko- -náboženské systémy patří buddhismus?
a)   ortodoxní
b)   upanišad
c)   neortodoxní

 
4/ Ve které z následujících zemí není zapracován buddhismus ve formě hlavního filosoficko-náboženského směru?
a)   Indie          d)   Laos
b)   Tibet          e)   Vietnam
c)   Nepál         f)    Thajsko

 
5/ Ve staré Číně, zhruba 500 let př. Kr., dominoval základní filosoficko-náboženský systém. Jak se jmenoval jeho představitel, který do dnešních dnů zanechal po sobě přes 3.500 potomků v nejstarším rodokmenu na světě?
a)   Konfucius
b)   Muo Ti
c)   Sün-ć

 
6/ Hlavním zakladatelem a myslitelem čínského filosoficko-náboženského směru tao neboli taoismu je:
a)   Lao-ć
b)   Mencius
c)   Wang Čchung

 
7/ Učení filosofů, jež předcházelo zlatému období řecké filosofie v podobě Sokrata, Platóna a Aristotela, se poprvé odvrátilo od přírody a v plném rozsahu se zaměřilo na samotného člověka. Jak se tito učenci nazývali?
a)   Skeptici
b)   Epikúrejci
c)   Sofisté

 
8/ Životní pouť Sókrata skončila nedůstojně, po politických převratech byl nařčen z bezbožnosti a odsouzen k smrti vypitím poháru jedu. Proslul také svými příslovečnými dialogy se svou ženou. Jak se jeho žena jmenovala?
a)   Eva
b)   Ráchel
c)   Xantipa

 
9/ Jedním z nejvlivnějších a současně také nejdiskutovanějších německých myslitelů 20. století, který se přihlásil k vůdcovství Adolfa Hitlera byl:
a)   Max Scheler
b)   Martin Heiddeger
c)   Hans Vaihinger

 
10/ Filip II., král makedonský, povolal na svůj dvůr Aristotela, coby učitele svého syna, budoucího nástupce:
a)   Alexandra Velikého
b)   Viléma I.
c)   Štěpána Dušana

 
11/ Podle promenády (řecky peripatos), bývá označována škola peripatetiků kterou vedl a vyučoval:
a)   Aristoteles
b)   Sókrates
c)   Platón

 
12/ Jeden z římských císařů přijal ve svých dvanácti letech směr stoicismus jako svůj filosofický celoživotní pohled na svět. Kdo to byl?
a)   Nero
b)   Marcus Aurelius
c)   Caesar

 
13/  V 17. století, v období baroka, existovaly tři velké filosofické systémy zastoupené těmito filosofy:
a)   Descartes, Spinoza a Leibniz
b)   Locke, Berkeley a Hume
c)   Jasper, Buber a Popper

 
14/ Kterým výrokem se proslavil René Descartes?
a)   nihil novi (nic nového)
b)   e pluribus unum (z mnoha jeden)
c)   cogito ergo sum (myslím, tedy jsem)

 
15/ Immanuel Kant (1724–1804) prožil celý svůj život ve městě Královec v tehdejším Prusku. Ve které zemi dnes leží jeho rodné město?
a)   Bělorusko
b)   Polsko
c)   Ruská federace

 
16/ Francouz Auguste Comte se stal zakladatelem filosofického směru jenž ve své podstatě odmítá metafyziku a transcendentálno. Jak se tento směr nazývá?
a)   pozitivismus
b)   pragmatismus
c)   paternalismus

 
17/ V první polovině 19. století žil v Dánsku filosof Sören Kierkegaard jenž byl nazýván:
a)   Platón Elsinoru
b)   Aristoteles severu
c)   Sókrates Kodaně

 
18/ Edmund Husserl, zakladatel fenomenologie, se narodil v moravském městě:
a)   Kroměříž
b)   Prostějov
c)   BoskoviceSprávné odpovědi:

1/a, 2/b, 3/c, 4/a, 5/a, 6/a, 7/c, 8/c, 9/b, 10/a, 11/a, 12/b, 13/a, 14/c, 15/c, 16/a, 17/c, 18/b

 
Stupnice správných odpovìdí:

0–6/ Filosofie se snaží odhalit existenci smyslu lidského bytí již dlouhá tisíciletí. Prozatím jste ji neposunuli svým přístupem kupředu.
7–12/ O složitém mechanismu života víte hodně, ale mnoho tajemného je ještě před vámi skryto. Dejte se do práce, čeká vás úžasné dobrodružství.
13–18/ Svými znalostmi jste potvrdili, že rozumíte nejen principům okolního světa, ale v prvé řadě sami sobě, a o tom filosofie je.