Rozhovor s poslancem EP Oldřichem Vlasákem

23. listopadu 2005 - redakce
23 List

Jakým problémům regiony v Evropské unii v současnosti nejvíce čelí?

Regiony v Evropské unii čelí ­po­dobným problémům jako národní státy. Právě v konkrétních krajích a obcích jsou však tyto problémy ještě více viditelné, protože je v místě musí řešit. Osobně považuji za největší problém vysokou míru nezaměstnanosti, způsobenou mimo jiné také těžkopádným evropským sociálním modelem. Evropa by se už konečně měla vydat cestou konkurenceschopnosti, podpory podnikání, vzdělávání, vědy a výzkumu. Předpokladem konkurenceschopnosti je však současně dobudování infrastruktury v nově přistoupivších zemích.

Jakou roli sehrává v přeshraniční spolupráci Evropský parlament?

Evropský parlament se podílí na vytváření pravidel pro čerpání evropských prostředků na přeshraniční spolupráci. O těchto pravidlech Evropský parlament spolurozhoduje s Radou ministrů sdružující zástupce národních vlád. Součástí pravidel jsou také prioritní oblasti, na které by se projekty přeshraniční spolupráce měly soustředit. Pro příští období Parlament za hlavní priority prosazuje podporu podnikání, životního prostředí, městského a venkovského rozvoje, společné využívání infrastruktury a integrace přeshraničních trhů práce. Řada poslanců Evropského parlamentu se navíc snaží usnadňovat přeshraniční spolupráci a podporovat své země a regiony aktivní účastí a podporou různých konferencí, seminářů i jednotlivých jednání ke konkrétním projektům.

Pan poslanec Olbrycht na konferenci nastínil několik významných změn v evropské regionální politice. Jaké budou největší výhody, či nevýhody těchto reforem?

Především je nutno zdůraznit, že se veškeré změny budou odvíjet od přijetí víceletého rozpočtu tzv. finanční perspektivy na budoucí programovací období pro léta 2007–2013. V první řadě je totiž nutné vědět, kolik peněz bude na regionální politiku v evropském rozpočtu skutečně k dispozici. V návaznosti na rozhodnutí o financích proběhne finální schválení pravidel pro jejich čerpání. V Evropském parlamentu již tato pravidla v prvním čtení diskutována byla.

V rámci pozměňovacích návrhů se nám kupříkladu podařilo umožnit čerpat evropské peníze na regeneraci panelových sídlišť, prosadili jsme některá zjednodušení administrativy. Původní členské státy se však s námi o evropské peníze moc dělit nechtějí a různými způsoby zpřísňují podmínky tak, aby to pro nás bylo méně dostupné. Nechtějí, aby bylo možné financovat nevratné DPH, znevýhodňují soukromé zdroje při kofinancování projektů, omezují dobu čerpání prostředků (univerzální aplikace pravidla N+2) apod. Boj však zdaleka není dobojován, velmi také záleží na stávající socialistické vládě, jak bude neústupná při jednáních v Radě ministrů. V tomto případě je proto více než jindy nutné, abychom bedlivě sledovali její kroky a neváhali ji podrobit ostré kritice.

Podíváme-li se do České republiky – využívají české regiony regionálních fondů EU v dostatečné míře, nebo vidíte v jejich počínání nějaké významnější rezervy?

Troufám si tvrdit, že naše obce a kraje dělají co mohou. Obce jednoznačně ukázaly, že jsou na čerpání evropských peněz připravené a připravily celou řadu dobrých projektů. Kraje se vypořádaly se špatnou reformou veřejné správy a tam, kde jim to bylo umožněno, se aktivně přihlásily k realizaci programů. Rezervy však vidím na straně státu, hlavně v neochotě Ministerstva financí modernizovat rigidní systém veřejných financí. Hlavní problémy vidím v paralelních procesech financování projektů z národních a evropských peněz. Další chybu vidím v přebujelé a za pochodu se měnící ­administrativě. Socialistickou vládou špatně nastavená implementační struktura je proto primárním důvodem našeho nízkého čerpání.

 

 p. Vlasák

Oldřich Vlasák

(* 1955)

Oldřich Vlasák vstoupil do politiky v roce 1994, kdy byl za ODS zvolen do Zastupitelstva v Hradci Králové a stal se členem Rady města. O čtyři roky později usedl na místo královéhradeckého primátora (kde působil do r. 2004). Oldřich Vlasák se v roce 1999 stal prvním předsedou NUTS II. – Severovýchod, města a obce zastupoval rovněž v Radě Evropy či ve Výboru regionů EU. V současnosti je výkonný prezidentem Rady evropských municipalit a regionů.V roce 2000 byl zvolen místopředsedou Svazu měst a obcí zodpovědným za zahraniční spolupráci, od roku 2001 je předsedou tohoto sdružení. V minulém roce se stal Oldřich Vlasák poslancem Evropského parlamentu. Je členem regionálního výboru a náhradníkem výboru pro dopravu a cestovní ruch. Působí rovněž jako člen meziparlamentní delegace Evropského parlamentu pro spolupráci s Andským společenstvím.