Politické strany - Jiří Malíř, Pavel Marek a kolektiv

24. prosince 2005 - Ladislav Mrklas
24 Pro

Politické strany

V letošním roce vyšla v brněnské nakladatelství Doplněk monumentální dvoudílná publikace „Politické strany“, jejíž podtitul zní „Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a v Československu 1861–2004“. Sborník, na kterém se autorsky podílely desítky historiků a politologů, chronologicky představuje vývojové fáze českého, resp. československého stranického systému i jednotlivých politických stran.

První díl je věnován období od roku 1861 do zániku první Československé republiky. Dále člení na dvě období: 1861–1918 a 1918–38. Druhý díl více než osmnácti set stránkové publikace se zabývá stranami v období 1938–2004. Členěn je do čtyř částí: 1938–45, 1945–48, 1948–89 a 1989–2004.  Na úvod každé části najdeme základní charakteristiku stranictví v daném období. Poté následují medailónky relevantních politických formací. Rozsah i struktura textů věnovaných stranám a hnutím, se odvíjí od jejich významu. V některých případech jednotlivé texty nepojednávají o jedné straně, nýbrž o skupině stran, jež spojuje buď společný původ, obdobné ideové a programové zaměření nebo podobné osudy. Každý text je také doplněn o soupis literatury a dalších zdrojů. Součástí dvoudílné publikace jsou i rejstříky politických stran a hnutí, jmenné rejstříky a komplexní přehled tištěných pramenů a literatury.

Celá publikace svým významem přesahuje všechno, co bylo v českých zemích dosud o politických stranách publikováno. Jde o skvělý faktografický zdroj pro každého, kdo se zabývá politickou scénou naší země, ať už jako aktivní politik, analytik nebo novinář.

Mnohé texty jsou navíc psány velmi čtivou formou. Čtenář dokonce chvílemi získává pocit, že nečte literaturu faktu, nýbrž spíše detektivku a v případě jistých stran možná i sci-fi.

To, co je největší výhodou knihy, je její komplexnost. Na její vrub však naopak jde i jistá informační a kvalitativní nevyváženost, pramenící ze skutečnosti, že jednotlivé kapitoly zpracovávali různí autoři, různého vzdělání a erudice. V každém případě lze tuto publikaci doporučit každému, kdo se jen trochu zajímá o fenomén českého a československého politické stranictví.