Vědomostní test: Soudy a soudní moc

02. února 2006 - René Šifta
02 Únor

 1/ Teorii dělby moci, která se dělí na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, vypracoval v první polovině 18. století francouzský filosof:
a)             Charles Montesquieu
b)            Jean-Jacques Rousseau
c)             Francois Fourier

 
2/ Lid delegoval na státní orgány svou suverenitu ve formě moci. Jednou z nich je moc soudní. Jak jinak je také označována?
a)             jurisdikce
b)             jurisprudence
c)             judikát

 
3/ Jedině soud v trestním řízení rozhoduje:
a)             pouze o vině
b)             pouze o trestu
c)             vině a trestu

 
4/ Předchůdcem dnešního státního zastupitelství byl všudypřítomný socialistický institut s názvem:
a)            soudce z lidu
b)            prokuratura

 
5/ Který soud pro hlavní město Prahu je postaven na roveň krajským soudům?
a)             obvodní soud
b)             městský soud
c)             soud pro mladistvé

 
6/ Soudce je jmenován do funkce prezidentem republiky. Kterým časovým okamžikem se ujímá své funkce?
a)            složením slibu
b)            převzetím pověřovacích listin
c)             rautem na Pražském hradě

 
7/ Soudce je do své funkce jmenován bez časového omezení, přesto je tato doba ohraničena biologickým věkem. V kolika letech tedy opouští soudce místo?
a)             70
b)             65
c)             60

 
8/ Soudce je při svém rozhodování vázán zákonem a:
a)             celým právním řádem
b)             mezinárodní smlouvou
c)             obecní vyhláškou

 
9/ Dovoluje současná politická situace v ČR, aby se stal soudce členem politické strany nebo politického hnutí:
a)             ne
b)            ano (ale nesmí zastávat žádnou funkci)

 
10/ Odhadněte, jaký je v současné době v ČR počet soudců:
a)             3000
b)             1500
c)             10000

 
11/ Rada Evropy, evropská instituce mimo soustavu Evropské unie, založila Soud pro lidská práva. V kterém francouzském městě sídlí?
a)             Brusel
b)             Lucemburk
c)             Štrasburk

 
12/ Jak se jmenuje hlavní žalobce Haagského mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY):
a)             John Roberts
b)             Carla del Ponteová
c)             Renáta Vesetská

 

13/ V období republikánského prezidenta Eisenhowera stál 15 let v čele Nejvyššího soudu USA předseda, jenž se zapsal nesmazatelně do historie soudnictví svým liberálním postojem. Jak se jmenoval?
a)             Earl Warren
b)             John Marshall
c)             Laurence Tribe

 

14/ Který soud v České republice může za splnění předem daných podmínek zrušit politickou stranu nebo hnutí?
a)             Nejvyšší správní soud
b)             Nejvyšší soud
c)             vrchní soud

 
15/ Soudní soustavy vyspělých států jsou založeny na zásadách. Jedna z nich v latině zní „denegatio justitiae“. Jak se překládá?
a)             odmítnutí spravedlnosti
b)             ne dvakrát v téže věci
c)             kde není žalobce tam není soudce

 
16/ Právní věda, která se mimo jiné zabývá soudní teorií, se označuje jako:
a)             notorieta
b)             jurisprudence
c)             iura novit curia

 
17/ V období 1938–1945 byl prezidentem Československa a protektorátu Emil Hácha. Předtím v letech 1925–1938 zastával funkci předsedy významného soudu. Kterého?
a)             Nejvyšší správní soud
b)             Ústavní soud
c)             obvodní soud

 
18/ Opatření, jímž stát vydává provinilce, který je na jeho území, cizímu státu k trestnímu stíhání se označuje slovem:
a)             analogie
b)             teleologie
c)             extradice

 
19/ V občanském soudním řízení existuje institut „předběžné opatření“, o jehož novelizaci se zasadil poslanec Ivan Langer. Jakou částku je nutno podle této novely složit na účet soudu v obchodních věcech?
a)             100.000,–
b)             50.000,–
c)             10.000,–


Správné odpovědi:
1/a, 2/a, 3/c, 4/b, 5/b, 6/a, 7/a, 8/b, 9/b, 10/a, 11/c, 12/b, 13/a, 14/a, 15/a, 16/b, 17/a, 18/c, 19/a.

 
Stupnice správných odpovědí:
0–7/ Stále platí pravidlo „Neznalost zákona neomlouvá“. V soudních řízeních to platí dvojnásob. Buďte tedy ostražití.
8–14/ Nutno přidat. Soudní pře vás může zastihnout nepřipravené kdykoliv. Důsledky potom ponesete sami.
15–19/ Vaše znalosti Vás mohou vynést na nejvyšší pozice české soudní soustavy a nebo dokonce do mezinárodních soudních kruhů.