Myšlenkový background konzervativců

02. února 2006 - Zbyněk Klíč
02 Únor

   Think tanky, mozkové trusty či výzkumné organizace hrají v současném světě stále důležitější roli. Jejich role v politickém rozhodování je stále znatelnější a existence think tanku organizačně přimknutého, ale obsahově nezávislého, je jedním z indikátorů kultivace chování politické strany. V České republice zatím nedošlo k etablování podobné organizace, která by byla přímo součástí stranické struktury.

Existuje řada think tanků, které jsou ideově zřetelně vymezené, žádný z nich ale není stranickým think tankem (s výjimkou minoritní Masarykovy dělnické akademie v rámci ČSSD, resp. Klubu levicových sociologů a Teoreticko-analytického pracoviště KSČM). Česká republika je tak na půli cesty mezi americkým modelem, preferujícím nezávislé myšlenkové organizace, a německým, stavějícím spíše na stranických think tancích.
   Velmi zajímavý případ představuje situace think tanků ve Velké Británii, jako evropské, ale na Spojené státy vázané zemi. Lídr britské pravicové politiky – Konzervativní strana (Conservative party, CP) – není v této souvislosti výjimkou.

Stranické think tanky konzervativců
  
S ostrovní pravicovou politikou jsou spojeny desítky think tanků – a to ať již stranických, tak nezávislých. Britská Konzervativní strana se spoléhá na celou řadu organizací rozličného charakteru. V našich podmínkách teprve rodícím se fenoménem (v britských však již rozvinutým), jsou sektorové think tanky, charakteristické zaměřením pouze na jednu oblast veřejné politiky. Konzervativci tak například využívají služeb Conservative Medical Society v oblasti zdravotnictví, Conservative Rural Action Group v oblasti zemědělství nebo Conservative Transport Group pro oblast dopravy. Všechny tyto think tanky jsou organizované jako součást strany.
   Kromě toho v rámci stranické struktury fungují organizace, které mají poskytnout zázemí pro určitou skupiny členů – v rámci Konzervativní strany je tak činná především platforma Wo­men­2Win, která propaguje širší zastoupení žen v v britském parlamentu, stejně jako Toryové pro seniory, hájící práva členů starších 60 let. Specifickým sdružením, částečně analogickým našim Mladým konzervativcům, je mládežnická organizace Conservative Future (Budoucnost Konzervativců), která sdružuje zhruba 15 000 členů strany mladších 30 let. Přivést do strany větší počet mladších lidí je i cílem internetového projektu Bluelist.org, jenž poskytuje zázemí pěti desítkám konzervativních organizací a umož­ňu­je jim propagovat na svých stránkách vlastní činnost.
   Dalším z kritérií, dle nichž se mohou členové ve straně sdružovat, je náboženské smýšlení – součástí Konzervativní strany je tak například Konzervativní muslimské fórum, resp. Křes­ťanské konzervativní společenství.

Nezávislé pravicové think tanky
  
Jako širší zásobárna myšlenek ve Velké Británii jsou činné i druhé typy think tanků – nezávislé pravicové organizace, snažící se pracovat mimo přímý vliv politické strany – z významných lze zmínit především na propagaci idejí zaměřený Adam Smith Institute, či praktičtěji orientované Institut pro fiskální studia nebo Politeia (zaměřená na diskusi o roli státu v každodenním životě).

Specifická sdružení konzervativců
  
Ojedinělou roli ve struktuře pravicového myšlenkového světa ve Velké Británii hraje Asociace konzervativních klubů. Ta sdružuje více než tisíc lokálních sdružení po celé Británii, která, byť nezávisle na Konzervativní straně, se snaží propagovat konzervativní myšlenky a jako jeden ze svých cílů definuje právě podporu Konzervativní straně. Hraje tak důležitou roli na lokální úrovni, zejména co se přesvědčovacích metod a dovedností týče.