Šance pro rodinu - prostor pro kvalitní život

03. dubna 2006 - Petr Nečas
03 Dub

Rodina je základním stavebním článkem společnosti. Silný občan a silná rodina znamená silný stát. Je to jediné vhodné prostředí, kde se člověk naučí lásce, sounáležitosti, soucitu a laskavosti. Je to také jediné místo, kde je dítě a mladý člověk připraven k odpovědnému životu. Rodinné prostředí je také jediným, kde může dojít ke kvalitnímu přenosu základních hodnotových žebříčků a etických principů.
  
Dnes klesá ochota mladých lidí uzavírat manželské svazky a přijmout závazky odpovědnost vůči rodině. Roste rozvodovost, dnes na sto uzavřených manželství připadá šedesát čtyři rozvodů. Mít více dětí se stává výjimkou. Rodina ztrácí nejen svou jedinečnost, ale i svou vážnost. Oslabuje se mezigenerační solidarita a lidé stále více než na tradiční vztahy a vazby v rodině spoléhají na stát.
   Současný sociální a daňový systém znevýhodňuje rodiny s dětmi. Nejen ve společenském podvědomí je stále běžnější uvažovat pouze o jednom dítěti v rodině, nebo dokonce o životě v bezdětném manželství. Tři pětiny českých dětí také vyrůstají ve dvou pětinách rodin s nejnižšími příjmy.

 
Rodina si zaslouží zvýšenou podporu
  
Rodina je základní stavební článek společnosti. Právě rodina založená na dvou základních vztazích, manželském a rodičovském, je z hlediska státu tou formou života, která si zaslouží zvýšenou podporu.
   Daňový a sociální systém musí pracovat tak, aby podporoval soudržnost rodiny, nestavěl její jednotlivé členy proti sobě a vedl k vyšší míře vědomí nezávislosti rodiny na státu. Námi navržené změny v oblasti daňové, tedy rovná daň, a v oblasti sociálních příjmů podporují významně soudržnost rodin a jsou výrazně výhodné právě pro rodiny s dětmi. Na základě námi navržených změn daňového a sociálního systému se stane opět normální a výhodné mít děti, mít je, pokud možno, dvě nebo tři a vychovávat je, pokud možno, v úplné rodině. Námi zavedený systém rovné daně a státem zaručeného minimálního příjmu přinese každé rodině s dětmi několik tisíc korun měsíčně proti stávajícímu stavu.
   Podpořili jsme výrazné zvýšení rodičovského příspěvku, protože v něm vidíme i společenské ocenění rodičovské péče o budoucí členy společnosti. Maminky s dětmi, zvláště malými, jsou dnes a denně diskriminovány nejen na trhu práce, ale i v dopravě, službách či z hlediska obyčejného společenského uznání.

 
Možnost dovolené pro otce po narození dítěte
  
Chceme posílit sounáležitost rodiny a umožnit i otcům podílet se aktivně na péči o dítě a být současně s maminkou a dítětem po narození dítěte. Proto zavedeme možnost otcovské dovolené, které umožní otcům zůstat s matkou a dítětem po dobu dvou týdnů kdykoliv v prvních dvou měsících po narození dítěte s dávkou čerpanou ze systému sociálního pojištění nezávisle na poskytování peněžité pomoci v mateřství.
   Chceme zvážit zvýšení peněžité pomoci v mateřství, a to až na sto procent původní čisté mzdy. Chceme také umožnit rodiči, který se stará celodenně o dítě předškolního věku, aby si mohl brigádnicky vydělat až dvacet pět tisíc korun měsíčně, pokud bude pracovat maximálně sto hodin měsíčně, a to bez platby zdravotního pojištění, které je pro tuto kategorii rodičů stejně placeno státem.
   Víme, jak je těžké především po návratu z rodičovské dovolené znovu sehnat práci. Proto chceme motivovat zaměstnavatele k zaměstnání takových rodičů tím, že první dva roky po ukončení rodičovské dovolené bude v případě uzavření smlouvy na dobu neurčitou platba sociálního pojištění snížena na polovinu, což je výrazem ocenění, že rodič zajistil státu budoucího plátce do systému. Práce takového rodiče se tak stane atraktivní, protože pro dosažení stejné čisté mzdy budou mít zaměstnavatelé nižší personální náklady.
   Legislativně také prosadíme větší možnosti skloubení rodičovských povinností a možností zaměstnání a profesního růstu usnadněním práce na zkrácený nebo pružný pracovní úvazek. Výdaje, které má zaměstnavatel na zřízení dětského koutku či mateřského centra, které se stará o děti předškolního věku přímo na pracovišti v době práce rodiče, se stanou plně uznanými náklady zaměstnavatele, stejně jako platba příspěvku pro zaměstnance na zajištění chůvy nebo au pair pečující o děti.


Podpora rodiny v sociální oblasti
  
Chceme podpořit soudržnost a sounáležitost rodiny. Proto umožníme společné sociální pojištění manželů, kdy se nárok na plnění ze sociálního pojištění rovnoměrně rozloží mezi oba manžele bez ohledu na výši příjmů, což bude zvláště výhodné pro manželství, kde existuje mezi manželi velký rozdíl v příjmech nebo kde jeden z manželů byl dlouhodobě doma s dětmi. Stejně podpoříme i mezigenerační solidaritu v rodině možností poskytnout přímo dva procentní body ze sociálního pojištění rodiči nebo pěstounovi v důchodu. To bude i motivační prvek pro rodiče mít spíše více dětí, dobře je vychovat a dát jim i vzdělání, které je předpokladem vyššího výdělku.