Místní a regionální dimenze politiky ODS

25. dubna 2006 - Oldřich Vlasák
25 Dub

Zahraniční politika národních států se zpravidla odehrává na centrální úrovni. Pakliže však chceme podat ucelený obraz o zahraniční politice, zahraničních vztazích samotné ODS a jejich představitelů nesmíme zapomínat také na její místní a regionální dimenzi…

 

Realizace společné zahraniční politiky samospráv na národní úrovni
   Na národní úrovni sdružuje naše místní samosprávy Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR), který formuje společné postupy a postoje místních samospráv a to nejen ve vztahu k domácí scéně, ale také ve vztahu k zahraniční. Tato organizace se historicky zaměřovala mimo jiné na přípravu českých měst a obcí na členství v EU. Jednalo se zejména o poskytování informací a poradenství o institucích i fungování EU a lobování za zájmy samospráv ve věcech rozšíření. Dnes prosazuje zájmy našich obcí a měst v Evropské unii.
   Také regionální samospráva má na národní úrovni vytvořeny podmínky pro prosazování společné zahraniční politiky. Organizací, která se touto problematikou zabývá, je Asociace krajů ČR, která je názorovou platformou pro hájení a prosazování společných zájmů krajů. Asociace hájí společné zájmy a práva krajů v duchu principů, z nichž vychází Evropská charta místní samosprávy. Jejím úkolem je mimo jiné pomáhat krajům při jejich zahraničních aktivitách a spolupracovat se zahraničními organizacemi obdobného zaměření členstvím v mezinárodních organizacích…

Prosazování národních zájmů v mezinárodních institucích
   Řada mezinárodních organizací má jako konzultativní orgány zřízeny instituce, které jsou složeny ze zástupců místní a regionální samosprávy. Vybraní politici samospráv tak mají příležitost ovlivňovat politiku těchto organizací a hájit v nich národní zájmy.
   Klasickou institucí tohoto typu zřízenou při EU je Výbor regionů. Výbor regionů je konzultativním orgánem s poradní funkcí ostatním rozhodovacím a výkonným orgánům Společenství (Evropská komise, Rada ministrů, Evropský parlament). Výbor regionů byl vytvořen až Smlouvou o EU a zahájil svou činnost v březnu 1994. Sídlí v Bruselu. Výbor má 317 členů (z toho 12 z ČR) jmenovaných jednomyslně Radou na 4 roky z řad volených představitelů místních a regionálních samospráv. Každé dva roky jsou z řad členů Výboru voleni předseda, první místopředseda a šestatřicetičlenné byro. Výbor zasedá společně v rámci plenárních jednání a dále pak jednotliví členové pracují v šesti specializovaných komisích zabývajících se různými tématy, jako je teritoriální koheze, udržitelný rozvoj, kultura, vzdělávání a výzkum apod. Maastrichtská smlouva zavazuje Evropskou komisi a Radu ministrů konzultovat Výbor regionů se všemi návrhy, které se týkají regionální a místní úrovně a to hlavně v oblastech ekonomiky a sociální soudržnosti, transevropských infrastruktur, zdraví, vzdělání a kultury. Na základě Amsterodamské dohody byly připojeny ještě oblasti jako zaměstnanost, sociální politika, životní prostředí, vzdělávání a doprava. Rada ministrů a Komise ke stanoviskům Výboru regionů musí přihlížet, nejsou však závazná.
   Další poradní organizací, ve které komunální a regionální politici ODS, prosazují národní zájmy je Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy (CLRAE). Kongres působí od roku 1994 v rámci Rady Evropy jako fórum, na němž mohou zvolení místní a regionální zástupci projednávat společné problémy, dělit se o své zkušenosti a své názory adresovat svým národním vládám. Kongres zasedá ve Štrasburku. Skládá se ze dvou komor – Sněmovny místních orgánů a Sněmovny regionů. Toto dvoukomorové shromáždění má 315 plnoprávných členů (z toho 7 z ČR), z nichž každý je zvoleným zástupcem jednoho z více než 200 000 místních a regionálních orgánů ve 46 členských státech Rady Evropy. Ze členů každé sněmovny Kongres střídavě vybírá a jmenuje svého předsedu. Předseda zůstává ve své funkci po dobu dvou řádných zasedání. Kongres se schází na svých pravidelných a mimořádných zasedáních nebo v zájmových sekcích. Řeší nejdůležitější problémy týkající se politického zájmu místních a regionálních orgánů a je konzultován při přijímání veškerých textů právní povahy, které se jich týkají. Připravuje také pravidelné zprávy o stavu místní a regionální demokracie ve všech členských i kandidátských zemích Rady a zvláště sleduje zavádění zásad Evropské charty místní samosprávy do praxe.

Text je výtahem některých částí příspěvku Oldřicha Vlasáka do sborníku 15 let zahraniční politiky ODS, kterou CEVRO vydá v průběhu dubna. Pražský primátor a čestný předseda Svazu měst a obcí Pavel Bém s bývalým starostou New Yorku Rudy Giulianim

Pražský primátor a čestný předseda Svazu měst a obcí Pavel Bém s bývalým starostou města New Yorku Rudy Giullianim